Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Fordeling av elg til jaktlagene  
03.08.2008

Til nyheter

I møte den 10. juli foretok driftsplanstyret fordelingen av elg til de ulike jaktlagene i Storvaldet.

Viltfaglig utvalg har i møte den 13.06.08 godkjent avskytningsplan for Storvaldet, og valdet er tildelt 42 frie dyr i hele driftsplanperioden.

Avskytningsplanen legger opp til følgende fordeling til jaktlagene i driftsplanperioden:

 

2008

2009

2010

Strand jaktlag

1 ungdyr

1 ungdyr
1 kalv

1 voksen ku
 

Bergvik jaktlag

1 ungdyr

1 voksen ku

1 ungdyr
1 kalv

Østervik jaktlag

3 kalver
1 voksen ku
1 voksen okse

3 kalver
1 ungdyr
1 voksen ku
1 voksen okse

2 kalver
2 ungdyr
1 voksen ku
1 voksen okse

Lenvik/Snubba 
jaktlag

3 kalver
1 voksen ku
1 voksen okse
 

2 kalver
2 ungdyr
1 voksen ku
1 voksen okse

3 kalver
1 ungdyr
1 voksen ku
1 voksen okse

Driftsplanstyret tildeler kun dyr for ett år av gangen og den skisserte fordelinga mellom jaktlagene i hele driftsplanperioden er en intensjonsfordeling som forutsetter at alt går som planlagt. Det skal videre tilstrebes en lik tildeling av dyr i løpet av driftsplanperioden mellom Strand og Bergvik, samt mellom Østervik og Lenvik/Snubba.

Driftsplanstyret tildeler dyr for 2008 i hht ovennevnte tabell. Tildelinga forutsetter videre følgende:

1.   Driftsplanstyret tar et møte/telefonmøte etter første jaktuke for å utveksle synspunkter på hvordan elgsituasjonen oppfattes. Det kan da bli aktuelt å avslutte jakta tidligere eller inndra dyr fra jaktlagene dersom forholdene tilsier det.

2.   Jaktlagene kan overføre inntil ett dyr hver til neste år med unntak av siste driftsplanår. Overførte dyr kan likevel inndras av driftsplanstyret dersom forvaltningsmessige forhold tilsier det. Driftsplanstyret kan også endre kategori på dyr som kan felles for å få driftsplanen i balanse.

3.   Ved eventuell feilskyting ett år vil dette dyret kunne reguleres mot senere års tildeling i driftsplanperioden. Det er imidlertid ikke tillatt å låne dyr fra kommende års tildeling.

4.   Kategorisering av dyr skjer i hht. avskytningsplanens punkt 3 som sier følgende:
Kalver kan erstatte eldre dyr, mens ungdyr kan erstatte voksne dyr. Med ungdyr forstås dyr som er 2,5 år eller yngre. Alternativt for kyr omfatter det også eldre kyr som har en slaktevekt mindre enn 170 kg. Når det gjelder okser regnes ungdyr som okser med totalt inntil 4 tagger og/eller med ei slaktevekt på mindre enn 180 kg. Dersom oksen har 4 tagger og veier mer enn 180 kg blir det ikke straffereaksjon, men dyret vil anses som voksen og reguleres mot senere års tildeling i driftsplanperioden.

 

kai.mathisen@gmail.com

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 03.08.2008