Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2013
01
.04.2013

Til nyheter

Referat fra årsmøte 2013 er lagt ut på vev'en.

På starten av møtet presenterte Fiskeutvalget ved Stein-Erik Eilertsen og Sigbjørn Astrup rapporten fra prøvefisket som ble gjennomført i september.

Av styret var leder, samt ett styremedlem og ett varamedlem på valg. Kai Mathisen ble gjenvalgt som leder, mens Per Helge Fedreheim og Bjørnar Olsen ble gjenvalgt som styremedlem og varamedlem. Som revisor ble Endre Antonsen gjenvalgt, mens Terje Berg ble gjenvalgt til valgkomiteèn som medlem fra Østervik.

Blant andre saker som var oppe på møtet var:

 • Diverse informasjon fra styret:

  • Kort oppsummering av fisket 2012
  • Kort oppsummering av småviltjakta 2012
  • Kort oppsummering av elgjakta 2012
  • Retningslinjer for merking av grunneiers båt
  • Fiskeoppgang og gjennomløp under vei
  • Status gapahuker
 • Styret fremmet ellers disse sakene for avstemming:

  • Uttynningsfiske, minkfelle og oppheving av minstestørrelse på fisk. Følgende ble vedtatt:

   • Grunneiere med garnrett får fiske med inntil 3 stykk 22mm garn i vassdraget frem til 25. august
   • Fiskesesongen utenom isfiske er i perioden 1. juni til 15. september
   • Det anskaffes/leies minkfeller for uttak av mink som er en predator i fiskesammenheng. Fangsten krever ikke jaktkort fra grunneierlaget.
   • Grensen for minstestørrelse (25 cm) på fisk som tas i vassdraget oppheves
   • Det settes av inntil 8.000 kroner til innkjøp av utstyr i forbindelse med fisketiltakene
  • Bestandsplansamarbeid i Evenes

   • Årsmøtet støtter etableringen av et felles bestandsplanområde der det eksisterende elgvaldet Indre Evenes Storvald inngår.

  • Tiltak mot elgpåkjørsler

   • Indre Evenes Grunneierlag tar kontakt med Statens Veivesen, Nordland Fylkeskommune og Evenes Kommune med mulige tiltak for å redusere elgpåkjørsler i grunneierlagets område.
 • Innkomne saker:

  • Rydding av veikant og trær som skygger for veibelysning
   • Saken ble trukket av forslagsstilleren.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.04.2012