Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2014
21
.04.2014

Til nyheter

Årsmøtet ble avholdt på Snubba grendehus lørdag 12. april og referat fra møtet er nå lagt ut på vev'en.

Etter åpningen av årsmøtet og konstituering med stemmeopprop holdt Kai Mathisen en presentasjon av bestandsplansamarbeidet som er kommet i stand for hele området til Evenes kommune. Elgforvaltningen er nå forvaltet under en felles bestandsplan som inkluderer alle arealene i kommunen. Presentasjonen kan du laste ned her.

Av styret var kasserer, samt to styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. Sigbjørn Astrup ble gjenvalgt som kasserer, mens Geir Elvebakk (gjenvalgt) og Odd Harald Dalmo (ny) ble valgt som styremedlemmer. Torvald Johansen og Eva Hansen ble gjenvalgt som varamedlemmer. Som revisor ble Oddvar Langseth gjenvalgt, mens Stein-Erik Eilertsen ble valgt til valgkomiteèn som medlem fra Snubba.

Blant andre saker som var oppe på møtet var:

 • Diverse informasjon fra styret:

  • Kort oppsummering av fisket 2013
  • Kort oppsummering av småviltjakta 2013
  • Kort oppsummering av elgjakta 2013
  • Justering av stemmeandeler 27/12 og 26/34
  • Eiendomsoverdragelse 28/9 og 28/128
  • Arbeidet for å få fjernet gammel telelinje mellom Østervik og Trollhøgda
  • Arbeidet med tiltak mot elgpåkjørsler
 • Styret fremmet ellers disse sakene for avstemming:

  • Anskaffelse/innkjøp av kråkefelle og revebås. Dette ble fremmet som et tiltak for å få opp rypebestanden. Følgende ble vedtatt:

   • Grunneierlaget går til anskaffelse av flyttbar kråkefelle for et beløp inntil ca. 5.000 kroner. Den som røkter kråkefella gis rett til å heve grunneierlagets fellingstilskudd.
  • Arealstørrelse for å bli medlem i grunneierlaget. Forslaget fremmet med bakgrunn i at oppdeling av eiendommer er enklere enn tidligere og styret ønsker årsmøtets syn på håndtering av eiendommer som splittes opp. Følgende ble vedtatt:

   • Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe videre med saken og gå i dybden og utrede fordeler og ulemper ved håndtering av eiendommer som splittes opp. Forslag skal fremmes til medlemmene, gjennom høring frem til neste årsmøte og/eller nytt forslag på neste årsmøte.

 • Innkomne saker:

  • Indre Evenes Grunneierlag skal gå inn for endring av arealet mellom Østervikvannet og E10 fra LNF-område til spredt bebyggelse. Hvis flertall oversendes forslaget til Evenes kommune for innspill til revidert arealplan.
   • Saken avvises av årsmøtet.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.04.2014